Konceptstudie

Vi tittar på projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot från intern och extern vinkel för att lyfta fram projektets fördelar och undvika dess nackdelar. Vi fastställer alla intressenter som på något sätt påverkar eller påverkas av projektet.

Analys 2

Kravspecifikation

Att formulera och fastställa en kravspecifikation är inte alltid enkelt. Vi hjälper er med detta! Vi är skickliga på att – tillsammans med er – diskutera fram och formulera projektets krav.

Användaranalys

Vilka är användarna? Användningssituation? Användningsmiljö? Användarattribut som påverkar produkten fastställs.

Funktionsanalys

Vi analyserar och fastställer de funktioner som produkten skall utföra – huvudfunktion, delfunktioner och mervärde. Dessa fungerar tillsammans med användaranalysen som grund för projektets kravspecifikation.

Scenarioanalys

Hur ser din produkts marknad ut om några år? På vilka avgörande sätt har marknaden förändrats? Hur påverkar det din produkt? Denna analys utförs för att säkerställa en lång marknadslivslängd.

Livscykelanalys

Vi tittar på produktens totala miljöpåverkan under dess livslängd – råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, användning, avfallshantering, transporter, energiåtgång etc.